Маркови дрехи, outlet

Промоция "Уикенд евакуация" на Mall PlovdivОфициални Правила на Промоцията


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията “Уикенд евакуация” (“Промоцията”) се организира и провежда от “M.O. Пловдив” EАД, ЕИК 115777778, с адрес на управление: София, 1303, район Възраждане, бул. “Ал. Стамболийски” № 103 (“Организатор на Промоцията”). Участниците в Промоцията чрез попълването на талон за участие и пускането му в урна се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.


Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallplovdiv.bg.


Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на www.mallplovdiv.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallplovdiv.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.


РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Plovdiv (“Мол Пловдив”), находящ се на адрес: ул.”Перущица” № 8, гр. Пловдив, Република България.


РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията стартира на 01.05.2011 г., в 10:00 часа, и приключва на 31.05.2011 г., в 22:00 часа. Определянето на печелившите участници ще се състои на 04.06.2011 г. в сградата на Мол Пловдив, гр. Пловдив, ул.”Перущица” № 8. След края на срока на Промоцията (22:00 часа на 31.05.2011 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да получават талони за участие, нито да попълват и пускат такива в определените за играта урни.


РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България, с изключение на служителите на Мол Пловдив, рекламните агенции, свързани с Промоцията, собствениците и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Пловдив, собствениците и служителите на туристическа агенция Астрал Холидейз АД, както и членовете на семействата, роднините по права линия, по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.


РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което отговаря на условията, посочени в Раздел 4 (“Участник”).


2. Всеки Участник може да получи, попълни и участва с повече от един талон за Промоцията.


3. За да получи талон за участие в промоцията, всеки желаещ трябва да направи покупка от който и да е търговски обект* в Мол Пловдив на минимална стойност 15 (петнадесет) лв. Талони могат да се получат от търговския обект в Мол Пловдив, в който е направена покупката. Ако покупката, реализирана в едни обект, е на стойност по-голяма от 15 лв., клиентът има право да получи по 1 талон за всеки 15 лв. от стойността на покупката си в този обект /пример: покупка на стойност 56 лв. от магазин Х носи на клиента 3 талона, 56:15=3.73/.


Не се допуска кумулиране (събиране) на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти /56 лв. от магазин Х и 64 лв. от кафе У носят 3 талона от магазин Х и 4 талона от кафе У/, както и стойността на извършените покупки от един и същ търговски обект, но в различни дни в рамките на срока на Промоцията.


4. Всяко лице, което желае и има право да участва в Промоцията, трябва да попълни трите си имена и телефонен номер в талона за участие. След това да го пусне в една от двете урни, предназначени за събиране на талоните. Урните ще бъдат разположени на партерния етаж на Мол Пловдив с подходящо обозначение на предназначението им.


5. Печелившите Участници в Промоцията ще бъдат определени на 04.06.2011 г. чрез теглене на жребий (томбола) в Мол Пловдив в присъствието на нотариус.


6. В жребия участват всички Участници, пуснали талони за участие в специално предназначените за това урни според условията на Промоцията.


РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ


Наградите в Промоцията са 100 (сто) броя ваучери за спа уикенд в хотел SANA space, гр. Хисар, България. Всеки ваучер е на стойност 116 (сто и шестнадесет) лева и включва:


1. 1 (една) нощувка в двойна стая (събота срещу неделя);


2. 1 (една) закуска (неделя сутрин) и 1 (една) вечеря (събота вечер);


3. по време на престоя - сейф в стаята и паркинг;


4. туристическа застраховка;


5. курортна такса;


6. SPA пакет: ползване по време на престоя на закрит и открит минерален басейн, шезлонг и чадър при басейна, релакс център, финландска сауна, инфрачервена сауна, парна баня, ароматна парна баня, ледено ведро и фитнес, както и 20% отстъпка на всички останали СПА услуги, предлагани в хотела.


Ваучерът важи за 2 (двама) възрастни (лица, които са навършили 18 години).


Всички останали разходи, свързани с екскурзията (извън посочените в предходното изречение), като например разходи за храна, транспорт, джобни пари, др., са за сметка на лицата, които са ги извършили.


Всеки Участник, спечелил ваучер за спа уикенд, може да го използва в един от уикендите в периода 25 юни 2011 г. – 31 юли 2011 г.


Спечелилият награда Участник няма право да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.Максималният общ брой лица, които могат да използват ваучера за спа уикенд са 2 (двама) възрастни, един от които задължително е спечелилият наградата Участник.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече Награди от посочените в настоящите Официални Правила.


РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ


1. Стоте печеливши Участника ще бъдат определени чрез жребий (томбола), на случаен принцип, измежду пуснатите в урните валидни талони ** за участие. Тегленето ще се състои на 04.06.2011 г. в сградата на Мол Пловдив в присъствието на нотариус.


2. Спечелилите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Мол Пловдив (www.mallplovdiv.bg) не по-късно от 07.06.2011 г. Представители на Организатора на Промоцията ще се свържат с тях по телефона, посочен в талона за участие, за да ги уведомят как да получат наградите си. В случай че представителите на Организатора на Промоцията не успеят да се свържат със спечелилите Участници, те се считат за уведомени за спечелените от тях награди от момента на публикуване на имената им в интернет страницата на Мол Пловдив (www.mallplovdiv.bg).


3. За да получи наградата си спечелил Участник трябва да попълни и подпише заедно с представително лице на Организатора на Промоцията приемо-предавателен протокол.


4. Наградите – ваучери за спа уикенд в хотел SANA space, гр. Хисар, България, ще могат да се използват от спечелилите ги Участници единствено с туристическа агенция Астрал Холидейз АД, с адрес Пловдив 4000, ул. Капитан Райчо 56, Търговски център ГРАНД. За да използват наградите, Спечелилите трябва да представят в туристическата агенция до 18 часа на 17.06.2011 г., своите спечелени ваучери за спа уикенд и да посочат дните, в които искат да осъществят спа уикенда както и името на лицето, което ще ги придружава. Ако спечелил Участник не избере период за пътуване в рамките на периода 25.06.2011 г. – 31.07.2011 г. (само уикендите в този период), този Участник губи правото си да реализира наградата (ваучерите за екскурзия).


5. Всеки Участник има право да спечели само една от стоте награди, дори и името му да бъде изтеглено повече от един път в томболата за теглене на наградите.


6. Награди ще се раздават само на Участници, чиито талони за участие са изтеглени като печеливши от томболата и които са валидни. Ако се изтегли невалиден талон за участие, той се обезсилва и обявява за непечеливш. Ако невалидността на талона на печеливш Участник бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата и равностойност.


РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ


Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Промоцията, били са обявени за печеливши по Официалните Правила на Промоцията (раздел 7, т. 2 от Официалните Правила) и предоставят документ за самоличност (паспорт, лична карта).


РАЗДЕЛ 9. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ ТАЛОНИ


Организаторът не носи отговорност за печатни грешки в талона за участие, както и за грешки или нечетливост, допуснати при попълване на данните в талона за участие.


РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ


Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията (22:00 часа на 31.05.2011 г.).


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за спорове за собственост върху талоните за участие, печелившите талони и наградите.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).


Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата.


Всички обстоятелства, свързани със спа уикенда – брой пътуващи, дати на заминаване и връщане, транспорт, настаняване, престой и др. под. се уговарят между печелившия Участник и туристическа агенция Астрал Холидейз АД в рамките на стойността на ваучера и при посочените в тези Официални Правила условия и срокове. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.


Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградите на печелившите Участници се изчерпва с връчване на ваучерите за спа уикенд в хотел SANA space, гр. Хисар, България, на Участниците, които са спечелили наградите и са поискали те да им бъдат предоставени.


Отношенията по осъществяването на спа уикендите са предмет на отделно договаряне между спечелилите Участници и туристическа агенция Астрал Холидейз АД.


Спечелилите в Промоцията носят отговорност за наличието, валидността и своевременното набавяне на всички документи, необходими им за пътуването.


РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ


Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.


РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.


РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. Пловдив. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.


РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ


С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.


* За целта на тази Промоция под “търговски обект” се разбира всички магазини, ресторанти, кафенета и всички други търговски обекти, находящи се на територията на Мол Пловдив, с изключение на супермаркета, разположен на партерен етаж, и кино комплекса Cinema City.


**Валидни талони са талони, които: (i) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; и (ii) са надлежно попълнени три имена и телефонен номер за връзка с Участника. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

 

Магазини в мола

Виж всички магазини...